Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης για Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση (Vocational Education Training- VET)

vet-practice

Ο οργανισμός EUphoria είναι οργανισμός υποδοχής και αποστολής για σπουδαστές στον χώρο της τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης.

Η δραστηριότητα αυτή απευθύνεται σε  μαθητές και σπουδαστές σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι εκπαιδευόμενοι αυτοί τοποθετούνται σε θέση εργασίας ή/και κατάρτισης σε άλλη χώρα.

Κάθε δραστηριότητα κινητικότητας καθορίζεται βάσει ενός πλαισίου ποιότητας, το οποίο έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων μεταξύ των φορέων αποστολής και υποδοχής, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ποιότητας για τη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης μιας ‘Σύμφωνίας Μάθησης’.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα αναγνωρίζονται και επικυρώνονται επισήμως σε θεσμικό επίπεδο, το περιεχόμενο των κύκλων μαθημάτων προσαρμόζεται όπως απαιτείται ώστε να εξασφαλίζεται ότι η περίοδος κινητικότητας στο εξωτερικό ταιριάζει με τον κύκλο μαθημάτων στον οποίο έχει εγγραφεί ο μαθητευόμενος/ σπουδαστής.

Διάρκεια κατάρτισης: 2 εβδομάδες – 12 μήνες.