Για σπουδαστές ΙΕΚ

Οι καταρτιζόμενοι σε ΙΕΚ δικαιούνται να κάνουν Πρακτική Άσκηση είτε παράλληλα με τις σπουδές τους στο Γ’ ή Δ’ εξάμηνο σπουδών είτε και μετά την ολοκλήρωση του Δ’ εξαμήνου σπουδών τους.

Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών (120 ημέρες Χ 8 ώρες/μέρα).

Η πρακτική άσκηση μπορεί να αρχίσει κάθε 1η και 15η του μήνα.

Ο οργανισμός Euphoria αναζητεί σπουδαστές ΙΕΚ των παρακάτω ειδικοτήτων για να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στα γραφεία του οργανισμού.

1. Γραμματέας Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών

2. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

3. Δημοσιογραφίας

4. Μετάφραση και επιμέλεια κειμένων.

Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και  καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Internet, Outlook, Word, Excel και PowerPoint) και social media. Επιθυμητή η εμπειρία από συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus+ (ανταλλαγές νέων, προγράμματα κατάρτισης) και προγράμματα εθελοντικής εργασίας.